Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành phần chiếm phần lớn thể tích không khí là khí nit

Thành phần chiếm phần lớn thể tích không khí là khí nit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần chiếm phần lớn thể tích không khí là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trong không khí phần trăm thể tích khí nitơ chiếm khoảng 78%, khí oxi chiếm khoảng 21%, còn lại là các khí khác.

Giải chi tiết:

Thành phần chiếm phần lớn thể tích không khí là khí nitơ.

Đáp án A

Ý kiến của bạn