Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành phần chính của dầu mỏ là Hỗn hợp hiđrocacbon Dẫn

Thành phần chính của dầu mỏ là Hỗn hợp hiđrocacbon Dẫn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần chính của dầu mỏ là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thành phần chính của dầu mỏ là: Hỗn hợp hiđrocacbon.

Đáp án A

Ý kiến của bạn