Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành phần dân tộc của Việt Nam phong phú và đa dạng là do

Thành phần dân tộc của Việt Nam phong phú và đa dạng là do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần dân tộc của Việt Nam phong phú và đa dạng là do


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn