Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành phần loài nào sau đây không phải thuộc các cây họ nhiệ

Thành phần loài nào sau đây không phải thuộc các cây họ nhiệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần loài nào sau đây không phải thuộc các cây họ nhiệt đới?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn