Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành phần thể tích của không khí gồm 21 khí oxi 78 khí

Thành phần thể tích của không khí gồm 21 khí oxi 78 khí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần thể tích của không khí gồm


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào thành phần của không khí.

Giải chi tiết:

Thành phần thể tích của không khí gồm 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,…).

Đáp án A

Ý kiến của bạn