Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành tựu nổi bật của công cuộc Đổi mới ở nước ta là:

Thành tựu nổi bật của công cuộc Đổi mới ở nước ta là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành tựu nổi bật của công cuộc Đổi mới ở nước ta là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn