Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

- Thanks for the CD you gave me on my birthday Linh    

- Thanks for the CD you gave me on my birthday Linh    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

- Thanks for the CD you gave me on my birthday, Linh.       

- _________


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn