Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

– “Thanks so much for looking after the children!      

– “Thanks so much for looking after the children!      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

– “Thanks so much for looking after the children!”              - _________


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn