Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The amount Sarah earned was on how much she sold depend

The amount Sarah earned was on how much she sold depend

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The amount Sarah earned was _______on how much she sold.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn