Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The ………… arises when Jack and his parents have consider

The ………… arises when Jack and his parents have consider

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The ………… arises when Jack and his parents have considerable disagreement on his choice of university.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. discrimination (n): sự phân biệt

B. conflict (n): sự xung đột

C. agreement (n): sự đồng tình

D. gap (n): khoảng cách, lỗ hổng

Tạm dịch: Xung đột phát sinh khi Jack và bố mẹ của cậu ấy có sự bất đồng lớn về quyết định lựa chọn trường đại học của cậu ấy.

Chọn B.

Ý kiến của bạn