Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The Asian Games place every four years taking take too

The Asian Games place every four years taking take too

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The Asian Games ______________ place every four years.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm từ

Giải chi tiết:

take place = happen: xảy ra, diễn ra

“every four years” (4 năm 1 lần) => động từ trong chia thì hiện tại đơn

Tạm dịch: Đại hội thể thao châu Á diễn ra bốn năm một lần.

Chọn B.

Ý kiến của bạn