Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The author remarks that culture and civilization are th

The author remarks that culture and civilization are th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The author remarks that culture and civilization are the two words that ___________.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Tác giả nhận xét rằng văn hóa và văn minh là hai từ ___________.

A. có chung kiểu hình thành từ

B. có nghĩa gần giống nhau

C. đều liên quan đến nông nghiệp và trồng trọt

D. không phát triển từ cùng 1 nghĩa

Thông tin: Distinctions have been drawn too between culture and civilization; the latter is a word

derived not, like culture or agriculture, from the soil, but from the city.

Tạm dịch: Sự khác biệt cũng đã được rút ra giữa văn hóa và văn minh; từ thứ hai là một từ có bắt nguồn không giống như văn hóa hay nông nghiệp, mà là từ thành phố.

Chọn D.

Ý kiến của bạn