Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The best thing for you to do is to sit down You had bet

The best thing for you to do is to sit down You had bet

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The best thing for you to do is to sit down.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

to V: để làm gì (chỉ mục đích)

had better + V(nguyên thể): nên làm gì = should + V-nguyên thể

be allowed to V: được cho phép làm gì

be necessary to V: cần thiết làm gì

Tạm dịch: Điều tốt nhất bạn nên làm là ngồi xuống.

= A. Bạn nên ngồi xuống.

Các phương án khác:

B. Bạn được phép ngồi xuống. => sai về nghĩa

C. Bạn cần phải ngồi xuống. => sai về nghĩa

D. Bạn nên có thể ngồi xuống được. => sai về nghĩa

Chọn A.

Ý kiến của bạn