Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

the birthday John’s mother he made her a big cake in-

the birthday John’s mother he made her a big cake in-

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

_________the birthday _________ John’s mother, he made her a big cake.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn