Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

the clothes since her husband bought a washing machine

the clothes since her husband bought a washing machine

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

________ the clothes since her husband bought a washing machine.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn