Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The council wants to the character of the city while r

The council wants to the character of the city while r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The council wants to ____ the character of the city while reconstructing the Old Quarter.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. preserve (v): bảo tồn, giữ gìn

B. store (v): tích trữ, cất vào kho

C. defense (n): sự phòng thủ

D. abandon (v): bỏ rơi, ruồng bỏ

Tạm dịch: Hội đồng (thành phố) muốn bảo tồn nét đặc sắc của thành phố trong khi tái tạo lại Khu Phố Cổ.

Chọn A.

Ý kiến của bạn