Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The damage was far more serious than believed strongly

The damage was far more serious than believed strongly

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The damage was far more serious than ________ believed.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. strongly (adv): mạnh mẽ

B. precedingly => không tồn tại dạng này

C. initially (adv): ban đầu

D. blissfully (adv): rất hạnh phúc

Tạm dịch: Thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Chọn C.

Ý kiến của bạn