Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The government has announced an ambitious programme to

The government has announced an ambitious programme to

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The government has announced an ambitious programme to_____ the railway network.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn