Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The graphics of this book are attractive but its is no

The graphics of this book are attractive but its is no

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The graphics of this book are attractive, but its ______ is not original at all.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. content (n): nội dung

B. chapter (n): chương

C. character (n): nhân vật

D. page (n): trang

Tạm dịch: Hình ảnh của cuốn sách này rất cuốn hút nhưng nội dung của nó thì chẳng độc đáo chút nào.

Chọn A.

Ý kiến của bạn