Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The jury her compliments her excellent knowledge of

The jury her compliments her excellent knowledge of

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The jury ________ her compliments ______ her excellent knowledge of the subject.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Ý kiến của bạn