Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The man asked the boys why did they fight why they were

The man asked the boys why did they fight why they were

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The man asked the boys______.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn