Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The map of top ten most densely countries in the world

The map of top ten most densely countries in the world

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The map of top ten most densely ____ countries in the world includes Monaco, Singapore, Bahrain, Malta and Bangladesh.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn