Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The monk insisted that the tourists the temple until t

The monk insisted that the tourists the temple until t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The monk insisted that the tourists ____ the temple until they had removed their shoes.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thức giả định

Giải chi tiết:

Với một số động từ: propose, insist, suggest,…. + that + mệnh đề => động từ ở mệnh đề sau “that” luôn để dạng nguyên thể.

Cấu trúc: S + insist + that + S + V-nguyên thể / not + V-nguyên thể: Ai đó khăng khăng/yêu cầu rằng …

Tạm dịch: Nhà sư yêu cầu các du khách không được vào chùa cho đến khi họ cởi giày.

Chọn A.

Ý kiến của bạn