Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The noisy party next door stopped after midnight It was

The noisy party next door stopped after midnight It was

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The noisy party next door stopped after midnight.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đảo ngữ

Giải chi tiết:

S + did + not + V + until + mốc thời gian: Ai đó không làm gì cho đến khi… (đến lúc đó thì họ mới làm)

= Not until + từ chỉ thời gian + trợ V + S + V: mãi đến khi … thì …

= It was not until + từ chỉ thời gian + that + S + V

Tạm dịch: Bữa tiệc ồn ào bên cạnh đã dừng lại sau nửa đêm.

A. Thiếu trợ V được đảo (=>did the noisy party next door stop)

B. Mãi đến sau nửa đêm, bữa tiệc ồn ào bên cạnh mới dừng lại.

C. Không có cấu trúc “It was until … that …”

D. Sai từ chỉ thời gian (until midnight => until after midnight)

Chọn B.

Ý kiến của bạn