Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The nominating committee always meet behind closed door

The nominating committee always meet behind closed door

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The nominating committee always meet behind closed doors, lest its deliberations become known prematurely.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

A. privately (adv): một cách riêng tư, bí mật

B. publicly (adv): một cách công khai

C. safely (adv): một cách an toàn

D. dangerously (adv): một cách nguy hiểm

=> behind closed doors: bí mật, không công khai >< publicly

Tạm dịch: Ủy ban đề cử luôn họp bí mật, vì sợ rằng việc cân nhắc của họ sẽ bị biết trước dự kiến.

Chọn B.

Ý kiến của bạn