Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The nominating committee always meets behind closed doo

The nominating committee always meets behind closed doo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The nominating committee always meets behind closed doors for fear that its deliberations become known prematurely.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

behind closed doors: kín, không công khai

>< publicly (adv): một cách công khai

A. privately (adv): một cách không công khai

C. safely (adv): một cách an toàn

D. dangerously (adv): một cách nguy hiểm

Tạm dịch: Ủy ban đề cử luôn họp kín vì sợ rằng những cuộc thảo luận sẽ bị tiết lộ sớm.

Chọn B.

Ý kiến của bạn