Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The old man owns a coffee table French beautiful round

The old man owns a coffee table French beautiful round

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The old man owns a ______ coffee table.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn