Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The panda’s habitat is the bamboo forest nature natura

The panda’s habitat is the bamboo forest nature natura

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The panda’s __________ habitat is the bamboo forest.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn