Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The Prime Minister finally gotwith corruption at the en

The Prime Minister finally gotwith corruption at the en

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The Prime Minister finally got________with corruption at the end of his trial.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn