Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The rate of urbanization is low the rate of urban grow

The rate of urbanization is low the rate of urban grow

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The rate of urbanization is low, ____ the rate of urban growth is high.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Liên từ (Từ vựng)

Giải chi tiết:

A. but: nhưng => liên kết 2 mệnh đề có ý đối lập nhau

B. however (S + V; however, S + V): tuy nhiên

C. so: vì thế, vì vậy => chỉ kết quả

D. therefore: vì thế, vì vậy => chỉ kết quả

Tạm dịch: Tốc độ đô thị hóa thấp nhưng tốc độ phát triển đô thị cao.

Chọn A.

Ý kiến của bạn