Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The residents living in this area were warned not to be

The residents living in this area were warned not to be

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The residents living in this area were warned not to be extravagant with water ______ the low rainfall this year.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm từ

Giải chi tiết:

A. in view of sth: xem xét, cân nhắc đến cái gì

B. with a view to sth: với hy vọng, ý định

C. regardless of: bất chấp

= D. irrespective of

Tạm dịch: Những người dân sống trong khu vực này đã được cảnh báo không được dùng nước hoang phí khi cân nhắc đến lượng mưa thấp trong năm nay.

Chọn A.

Ý kiến của bạn