Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The result of the studies have had a strong impact on f

The result of the studies have had a strong impact on f

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The result of the studies have had a strong impact on future developments.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Giải chi tiết:

Chủ ngữ là “the result”, chủ ngữ số ít => động từ chia theo chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít

Sửa: have had => has had

Tạm dịch: Kết quả của các nghiên cứu đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển trong tương lai.

Chọn B.

Ý kiến của bạn