Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The students in my class hasn’t done their homework yet

The students in my class hasn’t done their homework yet

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The students in my class hasn’t done their homework yet.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn