Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The suspect confessed the police his crime his crime

The suspect confessed the police his crime his crime

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The suspect confessed _____________.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Ý kiến của bạn