Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The teacher recommended that Tom his composition as so

The teacher recommended that Tom his composition as so

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The teacher recommended that Tom ______ his composition as soon as possible.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn