Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thể tích của khối lập phương cạnh 3cm bằng 27cm^3 9cm^2

Thể tích của khối lập phương cạnh 3cm bằng 27cm^3 9cm^2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể tích của khối lập phương cạnh (3cm) bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có thể tích khối lập phương bằng (V = {a^3} = {3^3} = 27c{m^3}) với (a) là độ dài cạnh của khối lập phương.

Chọn A.

Ý kiến của bạn