Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thể tích khí Oxi đktc cần dùng để đốt cháy hết 84 gam s

Thể tích khí Oxi đktc cần dùng để đốt cháy hết 84 gam s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể tích khí Oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 8,4 gam sắt là?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ nFe = mFe/MFe.


+ PTHH: 3Fe + 2O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) Fe3O4


+ Theo PTHH thì nO2 = 2/3.nFe ⟹ VO2 = nO2.22,4.

Giải chi tiết:

+ nFe = mFe/MFe = 8,4/56 = 0,15 mol.

+ PTHH: 3Fe + 2O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) Fe3O4

+ Theo PTHH thì nO2 = 2/3.nFe = 2/3. 0,15 = 0,1 mol.

=> VO2 = 0,1.22,4 = 2,24 L.

Đáp án A

Ý kiến của bạn