Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The total cost of all of Ms Larry’s driving lessons £6

The total cost of all of Ms Larry’s driving lessons £6

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The total cost of all of Ms. Larry’s driving lessons _______ £6,000.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn