Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The village is very small There are houses a few only

The village is very small There are houses a few only

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The village is very small. There are _______ houses.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

a few + N(số nhiều): một vài

only a few: chỉ một vài (nhấn mạnh số lượng rất ít)

some + N: một vài

only a little + N(không đếm được): chỉ một vài (nhấn mạnh số lượng rất ít)

Tạm dịch: Ngôi làng rất nhỏ. Chỉ có một vài ngôi nhà.

Chọn B.

Ý kiến của bạn