Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word “aced in paragraph 1 is closest in meaning to

The word “aced in paragraph 1 is closest in meaning to

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word “aced” in paragraph 1 is closest in meaning to ____.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Từ aced (trả lời đúng, thành công) trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với __________.

A. từ bỏ

B. lạc đường, lầm lạc

C. thành công

D. hiểu

=> aced = succeeded in

Thông tin: Well, if that was your answer, then, even though you aced the first question, you missed the second one.

Tạm dịch: Chà, nếu đó là câu trả lời của bạn, thì mặc dù bạn đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, bạn đã bỏ lỡ câu hỏi thứ hai.

Chọn C.

Ý kiến của bạn