Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word attributes in paragraph 1 most likely means q

The word attributes in paragraph 1 most likely means q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "attributes" in paragraph 1 most likely means ___________.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Từ "attributes" trong đoạn 1 đồng nghĩa với ___________.

A. qualities (n): đặc tính

B. aspects (n): khía cạnh

C. fields (n): lĩnh vực

D. skills (n): kỹ năng

attribute (n): đặc tính, thuộc tính = quality

Thông tin: A person of culture has identifiable attributes, among them a knowledge of and interest in the arts, literature, and music.

Tạm dịch: Một con người có văn hóa có các thuộc tính dễ nhận dạng, trong đó là có kiến thức và quan tâm đến nghệ thuật, văn học và âm nhạc.

Chọn A.

Ý kiến của bạn