Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word “burden in paragraph 3 is closest in meaning t

The word “burden in paragraph 3 is closest in meaning t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word “burden” in paragraph 3 is closest in meaning to _______.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Từ “burden” trong đoạn 3 có nghĩa gần nhất với từ ________.

burden (n): gánh nặng

A potency (n): hiệu lực, quyền thế                            

B. load (n): vật nặng, gánh nặng                    

C. cargo (n): hàng hóa

D. issue (n): đề tài, vấn đề                  

=> burden = load

Thông tin: Nepalese families that do not have enough food to eat are more likely to marry their daughters at a young age to decrease the financial burden.

Tạm dịch: Các gia đình Nepal không đủ ăn thường cho con gái đi kết hôn khi còn trẻ để giảm gánh nặng tài chính.

Chọn B.

Ý kiến của bạn