Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word “imprisonment in the last paragraph could be b

The word “imprisonment in the last paragraph could be b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word “imprisonment” in the last paragraph could be best replaced by _______.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Từ “imprisonment” trong đoạn 3 có thể được thay thế tốt nhất bởi từ ________.

imprisonment (n): phạt tù

A. salvation (n): sự bảo vệ, sự cứu giúp                     

B. custody (n): sự chăm sóc, sự giám hộ                   

C. detention (n): sự giam cầm, sự cầm tù                  

D. emblem (n): cái biểu tượng

=> imprisonment = detention

Thông tin: The law states that punishment for child marriage is imprisonment for up to three years and a fine of up to 10,000 rupees (£102).

Tạm dịch: Luật quy định rằng hình phạt cho tội tảo hôn là phạt tù tới 3 năm và phạt tiền lên tới 10.000 rupee (102 bảng Anh).

Chọn C.

Ý kiến của bạn