Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word influenced is closest in meaning to required

The word influenced is closest in meaning to required

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "influenced " is closest in meaning to__________.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Từ "influenced" đồng nghĩa với ___________.

A. required: cần thiết

B. effected: có hiệu lực

C. depended: phụ thuộc

D. affected: bị ảnh hưởng

=> be influenced = be affected: bị ảnh hưởng

Thông tin: As a Memphis teenager, he was influenced by the gospel music in church and the R&B.

Tạm dịch: Khi còn là một thiếu niên Memphis, ông đã bị ảnh hưởng bởi âm nhạc phúc âm trong nhà thờ và R&B.

Chọn D.

Ý kiến của bạn