Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word It in paragraph 1 refers to broadcasting the

The word It in paragraph 1 refers to broadcasting the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "It" in paragraph 1 refers to ___________.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Từ "It" trong đoạn 1 đề cập đến ___________.

A. phát sóng

B. đất

C. văn hóa

D. điều trị và chăm sóc

Thông tin: Culture is a word in common use with complex meanings, and is derived, like the term broadcasting, from the treatment and care of the soil and of what grows on it. It is directly related to cultivation and the adjectives cultural and cultured are part of the same verbal complex.

Tạm dịch: Văn hóa là một từ được sử dụng phổ biến với những ý nghĩa phức tạp, và có nguồn gốc, giống như thuật ngữ phát sóng, từ cách xử lý và chăm sóc đất và những gì phát triển trên đó. Nó liên quan trực tiếp đến trồng trọt và tính từ văn hóa và có văn hóa là một phần của cùng một lời nói.

Chọn C.

Ý kiến của bạn