Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word it in paragraph 5 refers to a rooftop garden

The word it in paragraph 5 refers to a rooftop garden

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "it" in paragraph 5 refers to _________.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn