Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word “push could best be replaced by shove strengt

The word “push could best be replaced by shove strengt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word “push” could best be replaced by __________.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Từ “push” có thể được thay thế tốt nhất bởi ________.

A. shove (n): cú xô/đẩy mạnh (a strong push – dùng tay, dùng lực để đẩy)

B. strength (n): sức mạnh

C. hit (n): cú đánh

D. drive (n): nỗ lực chung (an organized effort by a group of people to achieve something)

=> push (n): sự thúc đẩy (a determined effort to achieve something) = drive

Thông tin: The Piper nigrum variety of pepper was highly valued for centuries, and high demand for pepper by Europeans was a major cause of the fifteen-century push to locate ocean routes to the spice-growing regions of Asia.

Tạm dịch: Giống hồ tiêu được đánh giá cao trong nhiều thế kỷ và nhu cầu tiêu thụ cao của người châu Âu là nguyên nhân chính của nỗ lực trong thế kỷ 15 để định vị các tuyến đường biển đến các vùng trồng gia vị ở châu Á.

Chọn D.

Ý kiến của bạn