Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word related in line 1 is closest in meaning to co

The word related in line 1 is closest in meaning to co

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "related" in line 1 is closest in meaning to _______.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Từ "related" trong dòng 1 thì gần nghĩa nhất với ______.

A. completed: hoàn thành

B. identified: nhận dạng

C. described: miêu tả

D. connected: kết nối, liên kết

=> relate: liên quan = connect

Thông tin: In science, a theory is a reasonable explanation of observed events that are related.

Tạm dịch: Trong khoa học, một lý thuyết là một lời giải thích hợp lý về các sự kiện quan sát được có liên quan.

Chọn D.

Ý kiến của bạn