Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word solely in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to

The word solely in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "solely" in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to _______.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Từ “solely” trong đoạn 3 thì gần nghĩa nhất với ______.

A. safely (adv): an toàn

B. barely (adv): vừa đủ

C. intentionally (adv): cố ý

D. exclusively (adv): duy nhất (for only one particular person, group or use)

=> solely (adv): only; not involving somebody/something else (chỉ ….) = exclusively

Thông tin: This technique is involved solely with the ear and its numerous activation points.

Tạm dịch: Kỹ thuật này chỉ liên quan đến tai và nhiều điểm kích hoạt của nó.

Chọn D.

Ý kiến của bạn