Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word static in paragraph 2 could best be replaced b

The word static in paragraph 2 could best be replaced b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "static" in paragraph 2 could best be replaced by ___________.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Từ "static" trong đoạn 2 tốt nhất có thể được thay thế bằng ___________.

A. dense (adj): dày đặc

B. balanced (adj): cân đối

C. unchanged (adj): không thay đổi

D. regular (adj): đều đặn

static (adj): tĩnh = unchanged

Thông tin: They are not static.

Tạm dịch: Chúng không tĩnh.

Chọn C.

Ý kiến của bạn